Sme chýbajúci článok vo Vašom počítačovom svete...


Všetko až k Vám domov, nikde nemusíte chodiť, my prídeme k Vám.


OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ A UCHOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana a spracovanie osobných údajov pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Preto sme aktualizovali pravidlá, ktoré upravujú prácu s osobnými údajmi tak, aby spĺňali nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR), pričom sú v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.
VYMEDZENIE POJMOV
a) Prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva a uchováva osobné údaje.
b) Dotknutá osoba – je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba – podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.
c) Osobný údaj – Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora,inéhoidentifikátora,akojenapríkladmeno,priezvisko,identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
a) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je spoločnosť eRPe servis, s.r.o. so sídlom SNP 1153/9 Bojnice 972 01, IČO 45 852 723.
b) Kontaktné údaje: Olympionikov 4, Prievidza 971 01, tel. č.: +421 917 207 680, www.erpe.sk (kontaktný formulár). Kontaktná osoba pre agendu Ochrany osobných údajov je Ing. Rastislav Petráš, e-mail: petras@erpe.sk.
ZDROJE A ZÁKONNÉ DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle.
Osobnými údajmi pre účel a zákonný dôvod spracovania sú najmä: meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, IBAN.
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje založené zmluvným vzťahom, objednávkou tovaru alebo služby, využívaním nástrojov priameho marketingu, pričom zákonné dôvody spracovania osobných údajov vychádzajú z §13, bod 1, písm. a, b, c, d, e, f.
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PRE SPRACOVÁVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oprávneným záujmom spoločnosti eRPe servis, s.r.o. je ochrana zdravia, života alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (podľa §13, písm. d).
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb len po dobu:
a) platnosti zmluvných vzťahov medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b) platnosti súhlasu daného dotknutou osobou
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, tieto údaje zlikviduje tak v automatizovanej ako i neautomatizovanej forme.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
a) právo na prístup k osobným údajom (§21),
b) právo na opravu osobných údajov (§22),
c) právo na výmaz osobných údajov (§23),
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§24),
e) právo na oznamovaciu povinnosť zo strany prevádzkovateľa (§25),
f) právo na prenosnosť osobných údajov (§26),
g) právo namietať spracúvanie osobných údajov (§27),
h) právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, ak je podozrenie, že bolo porušené právo na ochranu osobných údajov.
ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sú prijaté všetky opatrenia potrebné k ochrane osobných údajov, a to najmä:
a) Technické opatrenia – zabezpečenie objektu a dátových úložísk,
b) Organizačné opatrenia – uzamykateľné kartotéky, užívateľské prístupy
Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje sú sprístupnené len ním poverené osoby.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento dokument vstupuje do platnosti 18.7.2018. 

Adresa

Sídlo

SNP 1153/9
972 01 Bojnice

Kancelária
Olympionikov 4
971 01 Prievidza


Fakturačné údaje

IČO: 45852723
DIČ: 2023117019
IČ DPH: SK2023117019
IBAN:
SK37 7500 0000 0040 1204 9360
email: servis@erpe.sk 

Linky
Kontakty

Peter Solárik
mobil: +421 917 207 670
email: solarik@erpe.sk

Ing.Rastislav Petráš
mobil: +421 917 207 680
email: petras@erpe.sk

To protect your personal data, your connection to Google Maps has been blocked.
Click on Load map to unblock Google Maps.
By loading the map you accept the privacy policy of Google.
More information about Google's privacy policy can be found here Google - Privacy & Terms.

Load Map

Made with ‌

HTML Code Creator